Thursday, October 28, 2010

ހަމްދަރުދީގެ ލޮލަކުން ބަލާނެ ފަރާތެއް ނެތީބާ؟

ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުވާނީ ކޮންދުވަހަކުންބާ؟
ރ. އަތޮޅުގައި އޮތް މީހުން ދިރިއުޅޭ ހަމައެކަނި އާޘާރީރަށް.

Thursday, October 21, 2010

How can be an ideal student?A student has to be an ideal if he has to secure success in his life. Naturally a studious student is an ideal student. He should attend the classes regularly, prepare his own notes and remember what is taught. He should supplement it with his own studies at home. Whatever he writes in the examination should be his won. The ideas may be borrowed. But the discussion and languages should be his own. He should not cram, nor should he copy.
An ideal student would frequently go to library. He should borrow books not only on his subjects of study but on some general and current topics too. He should go through newspapers and magazines too. He should utilize this knowledge whenever he finds an opportunity. He should widen his mental horizon as much as possible.
An ideal student won’t be merely a book worm. He should participate in sports and games too. A young student should maintain good health. As the saying goes ‘ a healthy mind in a healthy body’.
So it is advisable to start thinking about the social, economic and political activities.
Such an ideal balanced student would be liked by his parents, teachers and class fellows alike. If students become ideal they may be in a position to change the corrupt society when they grow young.